Akademi Polis pou Sitwayen an Kreyòl

Residents at the Citizen Police Academy

Kou sila a ki dire senk semèn epi ki an Kreyòl vize ankadre relasyon ant lapolis ak kominote a nan yon anviwònman salklas. Nou pral kouvri sijè sa yo nan akademi pou sitwayen an ane sa a:

  • Ankèt Kriminèl
  • Operasyon Sant Krim
  • Demonstrasyon Similatè Fòmasyon Polis
  • Apèsi sou Inite Espesyalize tankou SWAT, Motors, ak K-9
  • Ankèt DUI
  • Ak lòt bagay toujou

Kou yo ap kòmanse 19 oktòb epi yo pral fèt chak semèn, chak jedi swa a 6 - 9 p.m. nan Katye Jeneral Polis Orlando a, ki sitye nan 1250 West South Street.

Fòk kandida yo genyen omwens 18 lane laj pou yo patisipe. N ap enfòme w ke kou sa a gratis, donk syèj yo limite epi n ap asiyen yo sou baz premye vini premye sèvi.

Depoze demann w