Swivi Done ka COVID-19 yo nan Vil Òlanndo

Pou kapab pwoteje konfidansyalite rezidan Vil Òlanndo yo, done ke yo prezante yo montre pozisyon jeneral moun ki te teste pozitif pou COVID-19 la men yo pa montre kote moun yo ye egzateman. Done sa yo soti nan Depatman Sante Eta Florid la.  

Vil la gen pou objektif pou li mete ajou tablodbò done yo chak Lendi, Mèkredi ak Vandredi a 4 p.m avèk nouvo done nou resevwa alavèy nan men Depatman Sante Piblik Eta Florid la.  Orè sa a depann de lè nou resevwa done yo nan men Depatman Sante Eta Florid la. 

Dat done yo fè referans ak yo anba yo: 27 Me 2020

Kantite Ka 

may 27, 2020 florida cases are 52255 may 27, 2020 orange county cases are 1849 may 27, 2020 city of orlando cases is 551
  

 

Tablo ki reprezante Done yo apati Koulè 

 

Kantite Ka pa Katye

Tanpri sonje, si yo pa prezante yon katye, sa vle di pagen okenn ka ke yo siyale aktyèlman nan katye sa a.

Airport North to Colonialtown South Conway to Kirkman South

Lake Underhill to Palomar La Vina to Lake Sunset

Park Central to Southern Oaks Storey Park to Windhover