Sèvis ak Operasyon nan Vil la

Anplwaye Vil la ap travay pou sèvi ou jan sa toujou fèt. Meri Vil Òlanndo ak lòt batiman administratif vil la fèmen pou piblik la. Fatra kontinye ramase selon orè abityèl sa konn fèt la. Pèmi, taye branch pyebwa ak plis pase 200 lòt sèvis disponib sou entènèt la ak pa telefòn.
Coronavirus Update

Enfòmasyon sou Kowonaviris COVID-19

Dekrè Egzekitif sou Kouvèti pou Vizaj

Kòmanse samdi 20 jen a 12:01 a.m., yon Dekrè Egzekitif pou Konte Orange pran efè ki egzije rezidan yo mete yon kouvèti sou vizaj yo depi yo nan espas piblik. Dekrè sa a se konsekans kantite ka COVID-19 nan Konte Orange k ap monte. Gen egzansyon nan sèten sityasyon, ki dekri nan Dekrè Egzekitif la. 

Gade Dekrè Egzekitif Konte Orange la

Randevou yo pral ouvri nan vandredi avan pou chak sit tès

Plan Eta Florid la pou l Re-Ouvri

Biwo Gouvènè a te distribye enfòmasyon sou yon re-ouvèti an faz pou eta Florid la. An vigè 5 jen 2020, Faz 2 te kòmanse, ki enkli ouvri plis biznis ak pèmisyon pou kapasite ki mete ajou..

Li kesyon moun poze souvan sou Faz 2 (PDF)

Si ou gen kesyon ki gen rapò ak plan sa a, tanpri kontakte Biwo Gouvènè a.

Dènye Mizajou: 4 desanm 2020

 

Sèvis Minisipal
 • Tout sèvis Zèv Piblik yo pral rete an plas, koleksyon fatra ak resiklay ak bale lari pral swiv orè nòmal la.
 • Kliyan pèmi yo ka chache asistans pa imèl, an liy ak telefòn.
  • Sèvis enspeksyon bilding yo pral kontinye ap fonksyone.
  • Demann pèmi 18A yo louvri, fòk tout fonksyon yo genyen yon plan pou sekirite kont COVID-19. 
 • Asistans polis ki pa ijan disponib lè w rele 321.235.5300.
 • Sèvis vityèl yo disponib atravè Hispanic Office for Local Assistance (HOLA), rezidan yo ka rele 407.246.4310 oswa voye yon imèl nan hola@orlando.gov.

 

Lokal yo

Fasilite sa yo louvri pou piblik la. Genyen mezi pou distansasyon fizik ki nesesè yo an plas pou konfòme ak direktiv CDC pou espas piblik.

 

Pak ak Rekreyasyon

Fasilite ak ekipman sa yo louvri pou itilizasyon piblik. Sepandan, kapab genyen restriksyon sou konbyen moun ki ka itilize yo nan menm tan an, osi byen ke itilizasyon espas ki modifye. Tanpri rele oswa voye yon imèl davans pou verifye restriksyon aktyèl yo.

Pou re-ouvèti sa yo, n ap aplike pwotokòl pou sante ak sekirite sa yo: 

 • Kapasite limite
 • Mask ap obligatwa
 • Pral genyen kontwòl tanperati nan moman antre a
 • Nou pral mete stasyon sanitizasyon nan sal yo
 • Distansasyon sosyal ak netwayaj kontinyèl
 • Plan pou sekirite kont COVID obligatwa pou sa k ap lwe sal ak teren boul yo

Fasilite Spò yo – manm yo ap oblije fè rezèvasyon 24 èdtan davans

Re-ouvèti pasyèl pou Sant Granmoun Aje

Aksè Elaji nan Jimnazyòm – fòk moun fè rezèvasyon davans; n ap pèmèt gwoup ki genyen jiska 50 moun; fòk lokatè yo pòte pwòp ekipman spò pa yo.

Lokasyon teren boul – lokatè yo ap oblije soumèt yon plan konpreyansif pou sekirite kont COVID-19.

Lokasyon sal sant kominotè yo – kantite moun nou pèmèt nan yon sèl sal pral depann de gwosè sal la. Lokatè yo ap oblije soumèt yon plan konpreyansif pou sekirite kont COVID-19. 

Ou kapab jwenn direktiv pwovizwa sou sit entènet Depatman Sante Florid la

 

 • Aktivite vil la òganize, parennen ak pèmèt yo ki gen omwen 50 patisipan anile oswa ranvwaye.
 • Nou revoke oswa anile tout fonksyon 18A ki gen pèmi yo jiskaske 1e oktòb 2020.
 • Tout aktivite ak pwogram espòtif pou timoun ak granmoun ap sispann apati de touswit jiska nouvèl òd.
 • Orlando Fire Museum, Beardall Senior Center ak L. Claudia Allen Senior Center fèmen.
 • Apati de lè jounen travay la fini nan vandredi, 20 mas, tout sant katye, kominotè ak rekreyatif ap fèmen pou piblik la. Gen yon kantite limite sant kominotè ki pral rete ouvè pou ofri sèvis limite tankou sèvis manje pou garanti nou soutni kominote pi frajil nou an, sèlman avèk distans sosyal kòmsadwa.
 • Lè jounen travay la fini nan vandredi 20 mas, Sant Sèvis pou Kliyan Sèvis Pèmi an (Permitting Services Customer Care Center), ki chita nan redchose Meri an, ap fèmen jiska nouvèl òd.
 • Biwo Administratif (Business Desk) Depatman Lapolis Vil Orlando a (City of Orlando Police Department) nan Katye Jeneral Lapolis la (Police Headquarters) fèmen jiska nouvèl òd.
 • Tout lakou rekreyasyon ke vil la posede epi opere ap fèmen a 5 kè nan dat 23 Mas 2020 an jiska nouvèlòd.

Pandan nou kontinye ap travay tèt kole pou nou rete an sekirite epi rekòmanse ekonomi a, anba lavil Orlando ap fè li pi fasil ke janmè pou kondwi, pakè, ak eksplore savè, sit, ak eksperyans moun ka jwenn sèlman anba lavil la. Pandan yon tan limite, ou ka jwe pakin GRATIS bo lari ak andan garaj Vil Orlando spesifik, pandan w ap manje ak achte anba lavil la gras a Pwogram ParkDTO a. Klike isi pou aprann plis bagay.

Nan yon efò pou nou plis sipòte opsyon manje pa livrezon ak pase chache, Vil Orlando a ap founi:

 • 15 minit pakin konplemantè nan plas pakin bo lari ki deziyen, sèlman pou kliyan k ap pase chache kòmand pou yo pòte ale sèlman. Nou mete siy sou plas sa yo epi yo parèt sou kat anba a.
 • 30 minit pakin konplemantè nan tout plas bo lari ki mezire, pou machin restoran ak machin ki klèman make pou sèvis livrezon manje.

 

Map of bagged meters for customer to-go orders.