Pran yon randevou nan Sit Tès Sou Volan COVID19 nou an

An patenarya avèk Quest Diagnostics, Walmart ak ajans ki nan Eta a, Vil Òlanndo ap ofri yon sit tès COVID-19 sou volan pou moun ki prezante sentòm viris la ansanm ak pwofesyonèl sante yo ak premye sekouris yo nan kominote Òlanndo a.

Bagay pou sonje

  • Tès la pral fèt san moun lan pa peye anyen
  • Quest Diagnostics pral jere tretman echantiyon tès yo epitou li pral kominike rezilta yo bay moun ki te teste yo ansanm ak depatman sante ki aplikab yo
  • Sit tès la p ap aksesib pou moun ki apye
  • Tès la p ap disponib anndan magazen Walmart yo

 

"sou entènèt la"

Step 1.Detèmine si ou medikalman kalifye

Tès sou sit sa a pral disponib pou kalite moun sa yo:

Step 2.Pran yon randevou sou entènèt la

Sit tès sa a egzije pou pran yon randevou. Ou ka fè sa atravè Quest Diagnostics PòtayQuestTMPAMLAN , ki pral fè yon depistaj pou wè ki moun ki kalifye epi pou mete randevou yo. Yo pral mande w pou kreye yon kontan liy pou ka pran randevou a epi pou ka resevwa rezilta w yo. 

Lè sit tès la fonksyone:

Lendi pou rive Samdi
7 a.m pou rive 1 nè p.m. 

Kòmanse pwosesis depistaj la

Step 3.Kondui jiskaske ou rive nan randevou w la

Sit la sitiye l nan pakin Walmart la ki nan 5991 Goldenrod Road, Orlando, FL 32822.

Tanpri pi bonè pou rive se 10 minit anvan lè randevou ki prevwa pou ou a.

Depi w sou sit la, ou dwe mete yon mas epi ou dwe rete nan machin ou pou verifikasyon kalifikasyon w, idantite w ansanm ak tès prelèvman nen an ke w ap fè pou kont ou. 

Avèk obsèvasyon yon volontè medikal ki kalifye, yo pral mande w pou tanponnen nen w pandan w ap rete nan machin ou a. Apresa, ou pral depoze echantiyon ki byen kachte a nan yon resipyan pandan w ap kite sit sou volan an. 

Yo pral ba w enstriksyon sou fason pou fè tès la pou kont ou nan imèl konfimasyon randevou w la epi y ap ba ou yo tou pandan w sou sit la. Si w panse ou p ap kapab fè prelèvman nen pou kont ou, tanpri vini ak yon moun ki pou ede w. 

Step 4.Resevwa rezilta yo

Pandan w ap tann rezilta w yo, tanpri swiv Direktiv CDC yo epi pran mezi pou anpeche pwopagasyon viris la bay moun lakay ou ak nan kominote w la. 

Quest Diagnostics pral jere tretman echantiyon tès yo. Rezilta yo pral disponib nan 2 jou an mwayèn soti lè koleksyon an te fèt. Rezilta yo pral disponib sou PòtayQuestTMPAMlan atravè kont ou te kreye pou pran randevou tès la.

Kesyon?

Tanpri rele liy Quest Diagnostics ki la pou COVID-19 la Lendi pou rive Vandredi soti 7 a.m. pou rive 7 p.m.

866.448.7719