Mete Randevou nan Sit pou Tès COVID-19 Mobil ak Sèvis o Volan

Pandan biznis ak kèk espas piblik kòmanse ap re-vouri, sonje ou ka toujou enfekte ak kowonaviris la san w pa gen okèn sentòm. Pran tès pou COVID-19 – menm pandan w asenptomatik – se yon fason pou w pwoteje vwazen w pandan nou enstale nou nan Faz 1 nan re-ouvèti a.

Vil Orlando a, nan patenarya ak Gouvènman Konte Orange la, GENETWORx, AdventHealth ak Orlando Health, te etabli plizye sit pou tès pou COVID-19 ki gratis, ak sèvis o volan e ki aksesib pou pyeton nan katye nan tout vil Orlando a. Nou te seleksyone kote pou sit tès mobil yo pou n asire kouvèti laj pou Vil la e baze sou done pou n vize kote ki te gen plis kantite ka pozitif ki te rapòte.

Enfòmasyon enpòtan sou sit yo

 • Nou pral anonse kote yo nan fiti a sou yon baz kontinye.

Bagay pou w sonje

 • Tès la gratis epi li disponib pou tout moun ki gen laj omwens 18 an ki gen idantifikasyon ak foto ki gen yon adrès Orlando sou li.
 • Ou pa oblije ap demontre sentòm pou w elijib pou tès la.
 • Pou n asire kontak nan minimum, n ap ankouraje rezidan yo pase nan sèvis o volan ak yon randevou.
 • Nou pral akomode rezidan ki pa gen aksè a yon machin tou. 

Sit pou Tès Mobil ki Disponib

 • 17 jen 2020, 10è nan maten pou 2è nan apremidi
  Engelwood Neighborhood Center
  6123 La Costa Drive, Orlando, FL 32807   

An liy

Step 1.Mete randevou an liy

W ap oblije bay non w, adrès imèl ou epi seleksyone nan ki kote ou vle ale kondwi nan machin. Ou ka rele 407.246.3104 tou, lendi pou vandredi, depi 8è nan maten pou 5è nan apremidi, pou w mete yon randevou pa telefòn. Pou redizan ki pa panyòl yo, Tanpri rele 407.246.4301

Mete randevou pa w

Step 2.Kondwi ale nan randevou w

 • Tanpri pa rive pi bone pase 10 minit avan lè randevou w te pwograme a.

 • Yon fwa ou rive sou sit la, ou dwe mete yon kouvèti sou figi w ki fèt ak twal epi rete nan machin w pou kontwòl idantifikasyon ak tès la.

 • Premye sekouris medikal ki sòti nan Depatman Ponpye Orlando pral administer tès la pandan w rete chita nan machin w.

Step 3.Resevwa rezilta w 

Pandan w ap tann rezilta w, Tanpri swiv direktiv CDC yo epi pran etap pou ede anpeche pwopage viris la a moun lakay w ak nan kominote w. 

GENETWORx pral jere trètman echantiyon tès yo ak kominike rezilta tès ou ansanm avè w. Tipikman yo bay rezilta yo aprè 48 èdtan.

Ou pral resevwa rezilta laboratwa w yo nan lespas senk jou. Si yo poko kontakte w avan 5 jou depi tès la, ou kapab mande rezilta w pa:

Step 4.Si w resevwa yon rezilta pozitif

Si w gen yon rezilta pozitif, ou dwe rele doktè pèsonèl ou touswit pou dyagnostik ak trètman. Si w pa gen yon doktè pèsonèl, nou ankouraje w pou w rele 877.VIRUS.HQ (877.847.8747) ki opere pa AdventHealth oswa 877.321.COVID (877.321.2684), ki opere pa Orlando Health, oswa 407.836.7000 ki opere pa Orange County Medical Clinic. Liy dirèk sa yo ouvri 24 sou 24, 7 sou 7, epi y ap konekte w ak pwofesyonèl ki ka ba w konsèy epi repòn kesyon sou rezilta pozitif ou pou tès la. An plis de sa, ou dwe izole tèt ou pou w evite enfekte lòt moun.