Asistans pou Rezidan yo

Pwogram Asistans pou Lwaye Vil Orlando

Vil la, an patenarya avèk city Heart of Florida United Way (HFUW) ap lanse yon Pwogram Asistans pou Lwaye pou rezidan ki pral bay sibvansyon jiska $10,000 nan asistans pou lwaye pou chak kò kay epi kouvri peman lwaye ki pa te fèt ant 1e mas 2020 pou 31 oktòb 2020.

Pòtal Demann pou Aplikasyon an pou pwogram sa a ap an dirèk sou sit entènet United Way a mèkredi 9 septanm a 8 a.m.

Egzijans pou elijibilite pou asistans enkli:

  • Fòk demandè yo rezidan Vil Orlando
  • Fòk demandè yo omwens youn mwa an reta pou peman lwaye ant 1e mas 2020 pou 31 oktòb 2020
  • Fòk demandè yo gen prèv de difikilte finansye akòz COVID-19
  • Revni aktyèl kò kay demandè yo pa kapab depase 120% nan Revni Mwayen Konte Orange la ($87,240 pou yon fanmi ki gen kat moun ladan li)

Jwenn plis enfòmasyon sou egzijans yo isi.

Vil la ap finanse pwogram sa a avèk $1,532,608 nan Fon Coronavirus Relief (CRF) nou te resevwa nan men Lwa Florida CARS Eta Florid la epi nou antisipe n ap kapab ede anviwon 300 kò kay avèk finansman ki disponib la.

Pou nou konsève ekite epi founi yon pwosesis ki transparan, HFUW pral trete aplikasyon yo sou yon bas premye vini premye sèvi base sou dat nou te resevwa epi apwouve yon aplikasyon ki ranpli nèt. 

Lòt Resous  

  • Rezidan ki gen sentòm COVID-19 ki se lafyèv, tous oswa souf kout dwe kontakte Depatman Sante Florida nan Konte Orange anvan y al kay pwofesyonèl swen medikal yo a.  
  • Heart of Florida United Way ap mete rezidan yo an kontak avèk pwogram asistans finansye, pou sante mantal ak pou sitiyasyon kriz pase pa sèvis 2-1-1 li an epi li tabli yon fon pou soutni rezidan ki gen estabilite finansye yo ki touche poutèt konsekans ekonomik COVID-19 yo.  
  • Apati de 23 mas, Orange County Public Schools ap ofri manje a anpote (Grab-and-Go) pou elèv yo vin chèche nan lolak lekòl yo.
  • Rezidan ki pèdi travay yo poutèt COVID-19 kapab fè demann pou asistans pou rejwenn travay (yo te rele l anvan sa endanmnite chomaj) nan Depatman Opòtinite Ekonomik Florida a (Florida Department of Economic Opportunity).