Asistans pou Mèt Biznis yo

Enfòmasyon pou biznis yo  

Pandan sitiyasyon aktyèl nou ladan an kontinye ap devlope, Vil Òlanndo pral regilyèman bay kominote biznis nou an mizajou konsènan enfòmasyon ak resous ki disponib nan nivo gouvènman federal, eta a ak nivo lokal yo ansanm ak resous  ke patnè devlopman ekonomik nou yo ofri.  

Vil Orlando a Apwouve Chanjman pou Ede Biznis yo Ouvri ak Opere an Sekirit

Nan yon efò pou ede akselere yon wout sou rekiperasyon ekonomik epi plis ede biznis lokal yo re-ouvri nan yon fason responsab, Vil Orlando a te apwouve yon pakè de aksyon ki bay opòtinite pou biznis yo elaji espas operasyonèl yo tanporèman epi fè maketing pou biznis yo deyò a, san yo pa bezwen akeri pèmi nan men vil la ni peye okèn fre.

Tout pwogram yo pral disponib pou biznis yo jis 1e fevriye 2021.

Klike isi enfòmasyon.

Sibvansyon Orange County CARES pou Biznis Piti ak Rezidan yo

REMAKE: Apati 21 out 2020, pòtal pou Sibvansyon Orange County CARES pou Biznis piti yo fèmen pou nou finalize dènye ka ouvè yo ki rete. Nou pral mete paj sa a ajou avèk disponibilite finansman yon fwa nou fin trete tout demann ouvè yo.

Gouvènman Konte Orange la te resevwa $243.1 milyon kòm yon pati nan lwa federal CARES Act pou sekou pou COVID-19. Avèk fon sa yo, Konte Orange te etabli sibvansyon pou ede rezidan ak biznis. 

 • Biznis piti ki kalifye ki gen mwens pase 100 anplwaye elijib pou yon sibvansyon $10,000 yon sèl fwa pou kouvri depans pou biznis yo tankou salè anplwaye yo, bòdwo pou machann yo ak lwaye pou ede konpanse pèt revni tanporè.

 • Biznis ki baze lakay ki gen twa anplwaye oswa mwens gen dwa elijib pou mikwo-sibvansyon nan ranje $1,000 a $3,000.

 • Rezidan ki afekte pa COVID-19 ka resevwa yon peman $1,000 pou chak kay yon sèl fwa pou bouch twou finansye pou lwaye, ipotèk, medikal oswa yon depans pou sèvis piblik ki an reta.

Pou plis enfòmasyon, ki enkli kritè pou elijibilite ak dokiman ki nesesè pou w aplike, tanpri ale sou ocfl.net/OrangeCARES.

Fon OUC Disponib pou Asistans pou Biznis Piti

OUC te lanse nouvo Fon pou Asistans pou Biznis Piti li, ki bay jiska $2,500 nan asistans pou sèvis piblik pou biznis piti ki nan difikilte finansye akòz COVID-19. Èd la ap nan fòm yon ajisteman kredi sou pwochen bòdwo OUC ou a. OUC te kontribye $1.6 milyon nan fon sa epi fon yo disponib sou baz premye vini, premye fini jiskaske kòb la fini. Pou plis enfòmasyon epi pou w aplike, tanpri klike isi.

Ekipman Pwotektif Pèsonèl (PPE) Disponib pou Biznis Piti yo

Inisyativ Gouvènman Konte Orange PPP pou Biznis Piti yo bay ekipman pwotektif pèsonèl (PPE) ki enkli mask pou figi ak boutèy dezenfektan pou men pou biznis piti ki elijib yo. Fòk pwopriyetè biznis piti yo enskri pa ranpli yon Fòmilè Enterè nan ocfl.net/PPE osi vit ki posib, paske fòmilè a p ap aksesib ankò depi materyèl yo fini.

Safe.Smart Gouvènè De Santis la. Plan Etap pa Etap Retablisman Florid la

Nan jou jedi 10 septanm, Depatman Regilasyon Biznis ak Pwofesyonèl la (DBPR) te dekrete Dekrè Ijans 2020-10 ki pèmèt ba yo, bistwo yo, brasri yo ak klib yo (ki fè 50% oswa pi piti nan revni yo nan vann manje) opere a 50% kapasite pou konsomasyon sou plas, depi yo bay sèvis chita sèlman, kòmanse lendi 14 septanm.

Nan jou vandredi 26 jen Depatman Regilasyon Biznis ak Pwofesyonèl Florid la (Florida Department of Business and Professional Regulation) (DBPR) te dekrete 

Nan jou mèkredi 3 jen, Gouvènè DeSantis te dekrete Lòd Egzekitif 20-139. An vigè vandredi 5 jen, eta a pral vanse nan Faz 2 nan plan re-ouvèti li ki pèmèt: 

 • Etablisman vant an detay yo kapab opere nan plen kapasite yo avèk pratik distansasyon sosyal ak esterilizasyon apwopriye.
 • Restoran yo kenbe operasyon yo nan 50% kapasite men yo kapab kòmanse ap pèmèt moun chita bo ba avèk distansasyon sosyal apwopriye.
 • Jimnaz yo ak sant spò yo kapab opere nan plen kapasite depi yo sèvi ak mezi distansasyon sosyal ak sekirite apwopriye, epi esterilize ekipman yo ladan sa a.
 • Kantite moun ki gen dwa reyini rasanbleman sosyal ògmante sòti nan 10 ale nan 50.
 • Sinema, bolin ak lòt biznis ki baze sou amizman kapab opere a 50% kapasite avèk pratik distansasyon sosyal ak esterilizasyon apwopriye.
 • Biznis ki founi sèvis pèsonèl, tankou salon tatou, akiponkti, salon bwonze ak Etablisman masaj yo kapab opere pandan y ap respekte direktiv nan men Depatman Sante Florid la.

Nan jou vandredi 15 me, Gouvènè DeSantis te dekrete Lòd Egzekitif 20-123 pou n avanse nan yon Faz 1 konplè nan plan eta pou re-ouvèti, an vigè lendi 18 me.

Samdi 9 me, Gouvènè DeSantis te dekrete Lòd Egzekitif 20-120 ki pèmèt kwafè, stidyo pou cheve ak zong yo re-ouvri kòm pati nan Faz 1.

Mèkredi 29 avril, Gouvènè DeSantis te dekrete Lòd Egzekitif 20-112, an vigè lendi 4 me ki dekri plan inisyal la pou Faz 1 pou re-ouvri ekonomi Florid la.

Pou li Rapò Fòs Entèvansyon Gouvènè a sou plan pou re-ouvri Florid, tanpri klike isi.

Pou w rapòte yon biznis k ap vyole plan pou re-ouvèti faz 1 ak Lòd Egzekitif eta yo, Tanpri ale nan Depatman Biznis ak Regilasyon Pwofesyonèl eta a.

Vil Orlando a pral kontinye ap founi mizajou ki gen rapò ak plan Gouvènè a pou re-ouvri plis biznis nan Faz 2.

Gwoup Travay Konte Orange lan

Gwoup Travay Majistra Denings la pou Redresman Ekonomik Konte Orange lan ap kontinye reyini epi li pral founi rekòmandasyon siplemantè pou re-ouvèti biznis ki nan Konte Orange yo, tankou yon apwòch pwogrezif pou kapab asoupli restriksyon yo, pandan n ap garanti sekirite anplwaye yo ak piblik la. Pou plis enfòmasyon sou Gwoup Travay la, sou kalandriye reyinyon l yo epi sou fason pou wè reyinyon yo, klike la a.

Anbasadè Biznis BRACE yo

Pwogram Patenarya Òlanndo a Pwogram Asistans pou Relans Biznis yo ak Angajman Kolaboratif (BRACE) se yon sèvis gratis avèk "anbasadè" nan Patenarya a ki disponib pou konekte pwopriyetè ti biznis yo avèk resous ki genyen yo.

Resous Finansyè

Ede ekonomi nou an reprann li de enpak finansye viris sa a pral mande patenarya gouvènman an nan tout nivo, kidonk nou kontinye rekeyi enfòmasyon ki pi resan sou resous ki disponib yo. Nan moman aktyèl la, kèk nan resous sa yo gen ladan yo: 

 • Lwa gouvènman federal la sou Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act gen ladan resous pou ti biznis ak òganizasyon ki pa travay pou pwofi atravè Small Business Administration (SBA) ki gen ladan:
  • Pwogram Pwoteksyon Chèk Pèman pou ede kouvri lajan pou pewòl ak lòt depans pou 8 semèn avèk yon prè ki ka rive jiska10 milyon dola, ke yo ka anile si patwon yo kenbe salè anplwaye yo pandan tout peryòd 8 semèn lan.  
  • SBA Economic Injury Disaster Loans (EIDL) ap ofri jiska 2 milyon dola pou ede ti biznis yo simonte pèt revni yo ansanm ak sibvansyon ijans pou ba yo yon soulajman prese prese ak depans pou yo ka fonksyone. Yo ka itilize prè sa yo pou yo peye dèt ki fiks, salè, kont kreditè ansanm ak bòdwo ke yo pa ka peye akoz enpak katastwòf la.   
 • Depatman Opòtinite Ekonomik Eta a ap mande pwopriyetè biznis yo pou yo ranpli yon sondaj yon fason pou evalye enpak COVID-19 la sou fonksyonman biznis yo. Eta a aktive Pwogram Prè ijans pou Ti Biznis nan eta Florid la yon fason pou founi prè akoutèm san enterè akoz domaj ekonomik ke COVID-19 la koze, sepandan depi 3 avril 2020 an, nou pa aksepte nouvo demann ankò. 

Lòt Resous

Gwoup Patenarya Ekonomik Òlanndo a te kreye tou yon sant resous sou entènèt la pou patwon ak biznis yo yon fason pou sèvi tankou yon gichè inik pou ka jwenn enfòmasyon ak resous ki disponib nan tout rejyon nou an.   

Depatman Devlopman Biznis yo ke Manadjè Sherry Gutch ap dirije a, gen yon ekip moun ki la pou reponn kesyon epi pou konekte lidè biznis nou yo ak resous yo epi ou ka kontakte yo pa imèl economicdevelopment@orlando.gov.  

Orlando Health te lanse yon sit entènèt resous pou ede biznis yo alòske y ap prepare pou yo rekòmanse aktivite yo. 

Vil Orlando a t ap voye mizajou pa imèl pou biznis yo regilyèman. Pou w enskri sou lis imèl la epi pou w wè vèzyon pi resan ak avan yo, tanpri klike isi.

Rediksyon Lwaye MEBA

Ajans Re-devlòpman Kominote Vil Orlando a kontinye ap chache fason pou sipòte biznis yo pandan yo kòmanse ap re-ouvri oswa amelyore operasyon yo nan yon fason responsab kòm yon pati nan plan eta a pou re-ouvri ekonomi Florid la an faz.

Resanman Konsèy Vil la te apwouve yon mizajou sou politik pou Pwogram Asistans pou Biznis pou Antreprenè ki Minorite/Fanm nan (MEBA). Pwiske nou rekonèt ke anpil biznis ki pou moun ki minorite te soufri ekonomikman poutèt COVID-19, mizajou sou politik sa a Bay yon sibvansyon pou lwaye de $6,000 oswa pi piti avèk yon pwosesis pou aplike. Pwogram nan disponib jis 1e fevriye 2021. Pou aplike, tanpri klike isi.