Sèvis ak Operasyon nan Vil la

Anplwaye Vil la ap travay pou sèvi ou jan sa toujou fèt. Meri Vil Òlanndo ak lòt batiman administratif vil la fèmen pou piblik la. Fatra kontinye ramase selon orè abityèl sa konn fèt la. Pèmi, taye branch pyebwa ak plis pase 200 lòt sèvis disponib sou entènèt la ak pa telefòn.
Coronavirus Update

Enfòmasyon sou Kowonaviris COVID-19

Dekrè Egzekitif sou Kouvèti pou Vizaj

Kòmanse samdi 20 jen a 12:01 a.m., yon Dekrè Egzekitif pou Konte Orange pran efè ki egzije rezidan yo mete yon kouvèti sou vizaj yo depi yo nan espas piblik. Dekrè sa a se konsekans kantite ka COVID-19 nan Konte Orange k ap monte. Gen egzansyon nan sèten sityasyon, ki dekri nan Dekrè Egzekitif la. 

Gade Dekrè Egzekitif Konte Orange la

Randevou yo pral ouvri nan vandredi avan pou chak sit tès

Plan Eta Florid la pou l Re-Ouvri

Biwo Gouvènè a te distribye enfòmasyon sou yon re-ouvèti an faz pou eta Florid la. An vigè 5 jen 2020, Faz 2 te kòmanse, ki enkli ouvri plis biznis ak pèmisyon pou kapasite ki mete ajou..

Li kesyon moun poze souvan sou Faz 2 (PDF)

Si ou gen kesyon ki gen rapò ak plan sa a, tanpri kontakte Biwo Gouvènè a.

Dènye Mizajou: 28 septanm 2020

 • Tout sèvis Travo Piblik yo ap rete anplas, sa gen ladan ranmasaj fatra epi y ap bale lari yo avèk orè abityèl la
 • Ou kapab mande pèmi anliy.
 • Rezidan yo kapab rele 321.235.5300 pou asistans lapolis ki pa ijan ak enfòmasyon jeneral.
 • Biwo Ispanik pou Asistans Lokal la (Hispanic Office for Local Assistance, HOLA) ap ofri sèvis pa entènèt epi rezidan yo kapab rele 407.246.4310 oswa voye imèl pou 
 • Enstalasyon ki deyò yo tankou pak vil yo, Leu Gardens ak Dubsdread Golf Course ap rete ouvè pou piblik la, avèk mezi distans sosyal nesesè ki an plas konfòmeman ak direktiv CDC yo.
 • Teran volleyball yo nan pak minisipal yo ouvri depi 22 septanm 2020. 
 • Tout 47 lakou rekreyasyon ak tout 15 pod pou spò deyò yo ouvri pou piblik la depi 18 septanm 2020 
  • Tanpri swiv direktiv CDC yo pandan w nan lakou rekreyasyon yo pou evite pwopagasyon COVID-19:
   • Mete mask sou figi w
   • Kenbe distans omwens sis pye de moun ou pa rete nan menm kay avèk yo 
   • Lave men w oubyen sèvi ak dezenfektan pou men avan kou apre w itilize yo 
   • Nou pa pèmèt plis pase 50 moun nan zòn lakou rekreyasyon an yon sèl kou
   • Vil la pral dezenfekte lakou rekreyasyon yo omwens yon fwa chak jou
 • Aktivite vil la òganize, parennen ak pèmèt yo ki gen omwen 50 patisipan anile oswa ranvwaye.
 • Nou revoke oswa anile tout fonksyon 18A ki gen pèmi yo jiskaske 1e oktòb 2020.
 • Tout aktivite ak pwogram espòtif pou timoun ak granmoun ap sispann apati de touswit jiska nouvèl òd.
 • Orlando Fire Museum, Beardall Senior Center ak L. Claudia Allen Senior Center fèmen.
 • Apati de lè jounen travay la fini nan vandredi, 20 mas, tout sant katye, kominotè ak rekreyatif ap fèmen pou piblik la. Gen yon kantite limite sant kominotè ki pral rete ouvè pou ofri sèvis limite tankou sèvis manje pou garanti nou soutni kominote pi frajil nou an, sèlman avèk distans sosyal kòmsadwa.
 • Lè jounen travay la fini nan vandredi 20 mas, Sant Sèvis pou Kliyan Sèvis Pèmi an (Permitting Services Customer Care Center), ki chita nan redchose Meri an, ap fèmen jiska nouvèl òd.
 • Biwo Administratif (Business Desk) Depatman Lapolis Vil Orlando a (City of Orlando Police Department) nan Katye Jeneral Lapolis la (Police Headquarters) fèmen jiska nouvèl òd.
 • Tout lakou rekreyasyon ke vil la posede epi opere ap fèmen a 5 kè nan dat 23 Mas 2020 an jiska nouvèlòd.

Nan yon efò pou sipòte livrezon ak opsyon pou al pran manje pandan tan sa a, Vil Òlanndo te tanporèman bay yon peryòd gras 30-minit pou tout kote ki gen pakin ak kontè anba lavil yo. Gen kèk kontè ki kouvri ak sachè, sa ki pèmèt yon eksperyans pi pratik lè yon kliyan al pran yon bagay. 

Anplis desa, machin ki make aklè pou livrezon pou yon sèvis livrezon manje oswa veyikil restoran kapab pake swa nan kontè ak sachè swa nan kontè san sachè epi yap resevwa 30-minit pou yo pake san yo pa peye.