Enfòmasyon sou Kowonaviris COVID-19
Coronavirus Update

Enfòmasyon sou Kowonaviris COVID-19

Dènye Mizajou: 28 Me 2021

Kòmanse 1e jen, June 1, Meri a ak majorite nan fasilite yo ap ouvri pou piblik la.

Moun k ap vizite fasilite minisipal yo pa oblije kouvri vizaj yo ak mask ankò. Nou fòtman ankouraje moun k ap vizite ki pa konplètman vaksine mete yon mask pou kouvri vizaj yo.

Reyinyon konsèy minisipal yo, ki enkli kòmantè piblik, pral fèt nan chanm konsèy la. Tout lòt reyinyon komite yo kapab kontinye fèt vityèlman ak/oswa reyini fasafas epi swiv pwosedi aktyèl yo. Se pou w voye kesyon konsènan komite patikilye bay Biwo Grefye a pou oryantasyon.

Pandan nou kontinye ap travay tèt kole pou nou rete an sekirite epi rekòmanse ekonomi a, anba lavil Orlando ap fè li pi fasil ke janmè pou kondwi, pakè, ak eksplore savè, sit, ak eksperyans moun ka jwenn sèlman anba lavil la. Jiska 13 jen 2021, ou kapab pakè GRATIS bo lari a ak andedan spesifik garaj pou Vil Orlando a, pandan w ap manje ak achte anba lavil la gras a Pwogram ParkDTO a. Klike isi pou aprann plis bagay.

Nan yon efò pou nou plis sipòte opsyon manje pa livrezon ak pase chache, Vil Orlando a ap founi:

  • 15 minit pakin konplemantè nan plas pakin bo lari ki deziyen, sèlman pou kliyan k ap pase chache kòmand pou yo pòte ale sèlman. Nou mete siy sou plas sa yo epi yo parèt sou kat anba a.
  • 30 minit pakin konplemantè nan tout plas bo lari ki mezire, pou machin restoran ak machin ki klèman make pou sèvis livrezon manje.

 

Map of bagged meters for customer to-go orders.