Sèvis ak Operasyon nan Vil la

Anplwaye Vil la ap travay pou sèvi ou jan sa toujou fèt. Meri Vil Òlanndo ak lòt batiman administratif vil la fèmen pou piblik la. Fatra kontinye ramase selon orè abityèl sa konn fèt la. Pèmi, taye branch pyebwa ak plis pase 200 lòt sèvis disponib sou entènèt la ak pa telefòn.
Coronavirus Update

Enfòmasyon sou Kowonaviris COVID-19

Plan Eta Florid la pou l Re-Ouvri

Biwo Gouvènè a te pibliye enfòmasyon sou yon re-ouvèti gradyèl pou Eta Florid la. Nan dat 4 me 2020 an, Premye Faz la pral kòmanse, l ap gen ladan ouvèti sèten biznis nan yon kapasite redui.

Revize Plan Re-ouvèti Eta a (PDF)

Si ou gen kesyon ki gen rapò ak plan sa a, tanpri kontakte Biwo Gouvènè a.

Dènye Mizajou: 12 mai 2020

 • Tout sèvis Travo Piblik yo ap rete anplas, sa gen ladan ranmasaj fatra epi y ap bale lari yo avèk orè abityèl la
 • Ou kapab mande pèmi anliy.
 • Rezidan yo kapab rele 321.235.5300 pou asistans lapolis ki pa ijan ak enfòmasyon jeneral.
 • Biwo Ispanik pou Asistans Lokal la (Hispanic Office for Local Assistance, HOLA) ap ofri sèvis pa entènèt epi rezidan yo kapab rele 407.246.4310 oswa voye imèl pou 
 • Enstalasyon ki deyò yo tankou pak vil yo, Leu Gardens ak Dubsdread Golf Course ap rete ouvè pou piblik la, avèk mezi distans sosyal nesesè ki an plas konfòmeman ak direktiv CDC yo.
 • Aktivite vil la òganize, parennen ak pèmèt yo ki gen omwen 10 patisipan anile oswa ranvwaye jiska 31 me 2020 jiska nouvèl òd.
 • Tout aktivite ak pwogram espòtif pou timoun ak granmoun ap sispann apati de touswit jiska nouvèl òd.
 • Orlando Fire Museum, Mennello Museum of American Art, Beardall Senior Center ak L. Claudia Allen Senior Center fèmen.
 • Apati de lè jounen travay la fini nan vandredi, 20 mas, tout sant katye, kominotè ak rekreyatif ap fèmen pou piblik la. Gen yon kantite limite sant kominotè ki pral rete ouvè pou ofri sèvis limite tankou sèvis manje pou garanti nou soutni kominote pi frajil nou an, sèlman avèk distans sosyal kòmsadwa.
 • Sant enfòmasyon Discover Downtown nan fèmen jiska nouvèl òd.
 • Reyinyon Konsèy Ajisteman Zòn (Board of Zoning Adjustment), Konsèy Prezèvasyon Istorik (Historic Preservation Board) ak Konsèy Egzamen Konparisyon (Appearance Review Board) yo ki te planifye pou mas ak avril anile.
 • Mennello Museum of American Art ap fèmen pwovizwaman jiska 15 avril 2020 jiska nouvèl òd.
 • Lè lokasyon yo pou Swan Boats nan Lake Eola pwovizwaman chanje. Apati de jedi, 19 mas 2020, orè a se ap apati de 11 a.m. jiska 6 p.m. jiska nouvèl òd.
 • Lè jounen travay la fini nan vandredi 20 mas, Sant Sèvis pou Kliyan Sèvis Pèmi an (Permitting Services Customer Care Center), ki chita nan redchose Meri an, ap fèmen jiska nouvèl òd.
 • Biwo Administratif (Business Desk) Depatman Lapolis Vil Orlando a (City of Orlando Police Department) nan Katye Jeneral Lapolis la (Police Headquarters) fèmen jiska nouvèl òd.
 • Tout lakou rekreyasyon ke vil la posede epi opere ap fèmen a 5 kè nan dat 23 Mas 2020 an jiska nouvèlòd.

Nan yon efò pou sipòte livrezon ak opsyon pou al pran manje pandan tan sa a, Vil Òlanndo te tanporèman bay yon peryòd gras 30-minit pou tout kote ki gen pakin ak kontè anba lavil yo. Gen kèk kontè ki kouvri ak sachè, sa ki pèmèt yon eksperyans pi pratik lè yon kliyan al pran yon bagay. 

Anplis desa, machin ki make aklè pou livrezon pou yon sèvis livrezon manje oswa veyikil restoran kapab pake swa nan kontè ak sachè swa nan kontè san sachè epi yap resevwa 30-minit pou yo pake san yo pa peye.